cạnh tranh công nghệ

Xe ôm Grab và cách mạng 4.0 hiện nay

Như cách cạnh tranh bằng đi thưa kiện, hoặc đón đường đánh xe ôm Grab thay vì tìm mô hình kinh doanh có sức cạnh